SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Kancelaria

KANCELARIA RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII  N.M.P.RÓŻAŃCOWEJ W MYSZKOWIE – MRZYGŁODZIE

czynna codziennie
(oprócz niedziel i świąt)
pół godziny przed i po mszy świętej

w sprawach pilnych o każdej porze

lub telefonicznie

Proboszcz ks. Jacek Gancarek: 608 45 00 04

Wikariusz ks. Marek Szczepańczyk: 669 001 263

Organista Piotr Jastrząbek: 600 390 025

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

CHRZESTNI powinni:

 • mieć co najmniej 16 lat
 • być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
 • mieć intencje wypełnienia tego zadania

DOKUMENY DO CHRZTU:

W celu spisania aktu chrztu dziecka, rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przynoszą do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • zaświadczenie moralności z parafii chrzestnych (od własnych proboszczów)
 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, zawód)
 • złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:
zgłosić się 10 minut przed ceremonią
przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

UDZIELANIE CHRZTU
Sakrament Chrztu świętego w parafii udzielany jest w czasie Mszy świętej w niedzielę o godz. 11.30. Z ważnych przyczyn może się odbyć w innym czasie.

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU
Katecheza chrzcielna jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych i prowadzona jest raz w miesiącu po mszy wieczorowej w Kościele.

 

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii świętej wg ustaleń Kurii Metropolitalnej trwa od I klasy Podstawowej i ma dwa etapy:

 1. Przygotowanie dalsze: klasa I i II. Rodzice z dziećmi uczestniczą w Niedzielonej Mszy świętej i raz na kwartał uczestniczą w spotkaniu przygotowującym

W dalszym przygotowaniu Dzieci przygotowują się też przez prenumeratę dwumiesięcznika „Moje Pismo Tęcza”

 1. Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II a po zmianie reformy w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii. Natomiast rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:
 • pisemnej zgody z własnej parafii
 • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

DATA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pierwsza Komunia  Święta w naszej Parafii jest tradycyjnie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – czyli Zielone Światki chyba, że Proboszcz ustali inaczej.

Datę I Komunii św. podaje proboszcz na spotkaniu rodziców Komunijnych we wrześniu każdego roku.
Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII W PARAFII

 • Niedzielna Msza święta – dziecięca o godz. 11.30
 • Katecheza dla rodziców w II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30
 • Przyswojenie materiału katechetycznego z lekcji religii

ROCZNICA I KOMUNII

Po Komunii świętej dzieci klasy III przeżywają Rok Eucharystyczny i rozwijają swoją przyjaźń z Chrystusem i Kościołem przez:

 • Uczestnictwo w Niedzielnej Mszy świętej o godz. 11.30
 • Miesięczna Spowiedź Pierwszopiątkowa
 • Uczestnictwo w Katechezie szkolnej
 • Przyswojenie materiału katechetycznego z lekcji religii

Rocznica I komunii w naszej Parafii jest w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, czyli tydzień po I Komunii

Dzieci Komunijne i Rocznicowe uczestniczą we wszystkich uroczystościach.

Dziewczynki sypią kwiatki

Chłopcy idą uroczyście w asyście

Sakrament Bierzmowania

Według wytycznych Kurii Metropolitalnej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w klasach gimnazjalnych i ma dwa etapy:

Przygotowanie dalsze: klasa I i II Gimnazjum

Przygotowanie bliższe: klasa III Gimnazjum i I Ponadgimnazjalna

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która prowadzi życie chrześcijańskie i Sakramentalne.

Kandydat do Sakramentu Dojrzałości otrzymuje Indeks Przygotowania do tego sakramentu

Przygotowanie młodzieży zawiera

 • Mszę św. dla młodzieży – niedziela godz  9.30
 • Spotkanie formacyjne raz w miesiącu po mszy o 9.30
 • Czuwanie młodzieżowe – I piątki miesiąca o godz. 20.00
 • Miesięczna spowiedź – potwierdzona w indeksach

Przygotowanie dorosłych trwa według ustalonego porządku

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

 •  uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
 •  złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
 •  udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
 •  przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
 •  osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

Sakrament Pokuty


Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi. Trzeba więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
Każdy chrześcijanin powinien dla pielęgnacji swojej duszy i dla rozwoju swojego życia religijnego powinien raz w miesiącu przystąpić do Sakramentu pokuty i pojednania.

Rodzice powinni zadbać o Spowiedź i Komunię I piątkową dla swoich dzieci

Z sakramentu pokuty w Parafii można skorzystać:

 • w tygodniu: przed i w czasie Mszy św. porannej i wieczornej
 • w niedzielę: podczas każdej Mszy św.
 • w I piątek miesiąca: 6.15 – 7.00 i dla dzieci  od 16.30, dla młodzieży od 17.00 – 18.30
 • w czasie czuwania pokutnego od 17.30 – 22.00

Sakrament Chorych

Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:

 • stół przykryty białym obrusem
 • świece
 • talerzyk z wodą święconą
 • kropidło

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Domownicy również mogą przyjąć Komunię świętą w intencji chorego

Tradycją w naszej Parafii jest, że kapłani nawiedzają chorych w domach 4 razy w roku

 1. Przed świętami Wielkanocnymi
 2. Przed odpustem Wniebowzięcia NMP
 3. Przed odpustem Matki Bożej Różańcowej
 4. Przed Bożym Narodzeniem

Jest również w Parafii praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca. Chętnych zgłaszamy w zakrystii lub w Kancelarii. Odwiedziny od godz. 8.00.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu lub wcześniej.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia)
 • dowody osobiste
 • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
  zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno – prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych. Nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu)

PRE-KANA i   PORADNICTWO RODZINNE – czyli  bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu  odbywa się w Kościele św. Stanisława BM w Myszkowie lub w innym Kościele gdzie prowadzone są takie spotkania.

Sakrament Małżeństwa udzielany jest w Kościele o ustalonej wcześniej dacie i  godzinie.

Chrześcijański Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu ani sakramentaliów. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Rodzina osoby zmarłej zgłasza się do Kancelarii Parafialnej by ustalić:

Datę i godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonii pogrzebowej  a dopiero później załatwia wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć DOKUMENTY:

 • skrócony odpis aktu zgonu z USC i inne dokumenty do wglądu z USC
 • informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych
 • aktualne potwierdzenie opłaty Cmentarnej grobu na naszym Cmentarzu (wg przepisów prawa opłata cmentarna grobu – tzw.  pokładane  jest ważne 20 lat)

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: