SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Rada Parafialna i Ekonomiczna

Rada Duszpasterska Rzymskokatolickiej  Parafii NMP Różańcowej w Myszkowie- Mrzygłodzie składa się z Rady Parafialnej I Rady Ekonomicznej Parafii

Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna  jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian.

Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz aktywne zaangażowanie w życie duchowe i materialne Parafii.

Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

Kompetencje  Rady

Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej

1. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.
2.  Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.
3. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.
4.  Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

Skład i liczebność

W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy
b) przedstawiciel katechetek świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich
Członków Rady Parafialnej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.

Członkowie Rady Parafialnej

 1. Jacek Gancarek – Proboszcz Parafii
 2. Paweł Bil – wikariusz
 3. Piotr Jastrząbek – Organista i kościelny
 4. Marian Kula – Przewodniczący Rady
 5. Józef Moczulski – Zastępca
 6. Anna Wrona – Sekretarz
 7. Stanisława Kochel – Żywy Różaniec
 8. Zofia Bulska – Akcja Katolicka
 9. Beata Kondas – Akcja Katolicka
 10. Katarzyna Goc – przedstawiciel młodzieży
 11. Tomasz Motylewski – Nadzwyczajny szafarz
 12. Henryk Moczulski
 13. Bogusław Borówka
 14. Ryszard Borówka
 15. Alfred Kułach
 16. Wacław Dzidowski
 17. Leszek Goc
 18. Ryszard Pniakowski
 19. Stanisław Pniakowski
 20. Mieczysław Kurczyński
 21. Mirosław Malczewski
 22. Łukasz Litwiński
 23. Julian Bulski
 24. Leszek Domińczyk
 25. Dariusz Bulski

Honorowy członek Rady

 1. Rafał Kołakowski

Ekspert i konsultant Rady

 1. Włodzimierz Żywczok

Rada Ekonomiczna Parafii

 1. Anna Wrona – przewodnicząca
 2. Marian Kula
 3. Józef Moczulski

Zmarli członkowie Rady

 1. Włodzimierz Węgrzyn
 2. Zygmunt Bilik

Posiedzenia  Rady

1.  Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

 1. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.
 2. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.
 3. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „.

Członkowie Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

Każde posiedzenie Rady Parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

 

Statut rady zrób przekserowanie na stronę Archidiecezji tak żeby jak się wejdzie to wyświetli się…

Statut parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej

 1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
 2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterskich, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian (w sumie maksymalnie 25 osób). Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.
 4. a) Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.
 5. b) Z urzędu należą do PRD:
 • Proboszcz,  pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.
 • Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.
 • Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.
 • Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej  w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).
 1. c) Z mianowania proboszcza do PRD należą:
 • Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych    szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.
 • Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.
 1. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6-12.  Jej  dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.
 2. Zastępca przewodniczącego PRD (proboszcza) zostaje wybrany na jej   pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad  wyłonioną dwójką.  Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz PRD, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.
 3. Członkowie PRD  składają na ręce proboszcza w czasie jednej z niedzielnych mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego.  W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.
 4. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje    przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.
 5. Ze względu na doradczy charakter PRD, w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady,  sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną.
 6. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.
 7. a) W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.
 8. b)  W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian, albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.
 9. c)  W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.
 10. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.
 11. a)  Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.
 12. b)  Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.
 13. c)  Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Metropolita Częstochowski, po wnikliwym zbadaniu sytuacji.
 14. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.
 15. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: